پَراش‌های یک عدد مغزِ آزاد/متن‌باز! ~پَراشهاییکعددمغزِآزادمتنباز@fediverse.blog

There are 0 authors on this blog:

علیرضا فریدونی؛ یک عدد مغزِ آزاد/متن‌باز که دوست داره راجع به دغدغه‌هاش بنویسه!

این جا مطالبی پیرامون نرم‌افزارهای آزاد و احتمالاً علوم شناختی می‌نویسم. #دغدغه_نویس

Latest articles

سیستمی بزرگ به نام «نرم‌افزار آزاد»

یا «چرا نرم‌افزار آزاد باید از حاکمیت طلب‌کار باشد؟»

آن ناجامعه‌ای به نام «جامعه»

یا «چرا معتقدم چیزی به نام جامعه نرم‌افزار آزاد ایران وجود خارجی ندارد؟»

بودنی که در عمل نبودن بود

یا «چرا کنش‌گری مهم است؟»

کمی آهسته تر ...

درباره آهستگی